Podmínky používání

I. Úvodní ustanovení

1. Webstránka www.dietyahubnuti.cz (dále jen “webstránka”) je veřejná internetová stránka poskytující fyzickým osobám a / nebo právnickým osobám (dále jen “uživatel”) různé služby.

2. Služby jsou na webstránce poskytovány uživatelům na komerční i nekomerční účely zdarma, pokud není dále v těchto pravidlech uvedeno jinak.

3. Provozovatelem webstránky a poskytovatelem služeb na webstránce je společnost ZoneMedia s.r.o., se sídlem Párovská 16, 949 01 Nitra, IČO: 44278837, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Nitra, Oddíl: sro, DIČ: 2022656405, IČ DPH: SK2022656405, e-mail: hello@zonemedia.sk, (dále jen “provozovatel”).

4. Povinnosti provozovatele a uživatelů jsou uvedeny v těchto pravidlech. Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito pravidly, nesmí využívat služby poskytované provozovatelem na serverech. Služby provozovatele jsou ze strany uživatelů využívány na vlastní riziko a tím uživatelé berou na vědomí, že mohou být u těchto služeb vystaveni různým obsahem, které pro některé uživatele mohou být nevhodné, neslušné, urážející.

II. Reklama na serveru

Uživatel se zavazuje, že nebude dělat nic ve snaze odstranit, respektive zabraňovat zobrazování reklamy na serverech a že si nebude vypínat zobrazování obrázků. Uživatel souhlasí s tím, že mu bude zobrazována reklama na serverech a že mu budou rozposielavané reklamní maily.

III. Cena

Uživatel není povinen platit za služby poskytované provozovatelem na webstránce, s výjimkou placených služeb, při kterých jsou uvedeny doplňující pravidla upravující danou službu, jako součást těchto obecných pravidel s možnými zvláštními ujednáními o používání placené služby, její ceně, záruce za její poskytování a pod.

IV. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se službami poskytovanými na serverech kromě povinností uvedených v těchto pravidlech žádné jiné další povinnosti.

2. Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani za diskuse a jejich obsah v chatě na serverech, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli.

3. Provozovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na serverech.

4. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování bezplatných i placených služeb na webstránce na dobu určitou , neurčitou nebo navždy. Provozovatel má právo kdykoliv odstavit webstránku, a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Uživatelé mají také právo kdykoliv ukončit využívání služeb provozovatele bez předchozího oznámení o této skutečnosti. Při ukončení poskytování služeb provozovatelem a používání služeb uživatelům, mají provozovatel a uživatel zákonná práva, pokud z toho vyplynou. V případě sankcí provozovatele za porušení povinností uživatele uvedených v těchto pravidlech a obecně závazných právních předpisech České republiky, bere uživatel na vědomí, že je povinen nahradit takto vzniklou škodu provozovateli v celém rozsahu.

5. Provozovatel může v souvislosti s novými technologiemi a službami měnit podobu a obsahovou stránku poskytovaných služeb bez informování uživatelů předem, s čím jsou uživatelé srozuměni a souhlasí s uvedeným.

V. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky a současně i konkrétní podmínky, pokud se takové aplikují na některou ze služeb na webstránce www.dietyahubnuti.cz jakož i ustanovení obecně závazných právních předpisů.

2. Uživatelům služeb na webstránce www.dietyahubnuti.cz zakázáno:
a) používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,
b) používat výhrůžky a osobní útoky vůči jiným uživatelům služby a třetím osobám,
c) uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobě
d) propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,
e) propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčování, omlouváním nebo schvalováním,
f) otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek,
g) ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých nebo narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav,
h) propagovat dětskou pornografii,
i) otevřeně nebo skrytou formou propagovat výrobky nebo služby jiné fyzické nebo právnické osoby,
j) opakovaně zveřejňovat tytéž příspěvky, nesmyslné nebo nesrozumitelné texty jakož i jiné provádět jiné aktivity, které mohou vést k omezení nebo snížení kvality poskytovaných služeb,
k) zveřejňovat osobní údaje o jiných osobách, zejména jejich adresu nebo telefonní číslo, pokud k tomu uvedená osoba neudělila souhlas,
l) šířit obscénní, vulgární a urážlivé materiály a protizákonné materiály, přičemž zakázáno je i zveřejňovat odkaz na jakékoliv webové stránky s takovým obsahem.

3. Uživatel odpovídá za své příspěvky a aktivity na webstránce www.dietyahubnuti.cz a souhlasí s tím, že nebude používat služby na účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky av rozporu s těmito Podmínkami a podmínkami konkrétní služby.

VI. změna pravidel

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, pokud tyto změny budou vyžádány změnou právních předpisů, technickými možnostmi provozovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potřeb provozovatele. V případě, že dojde ke změně pravidel, uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. Uživatel je oprávněn se kdykoli seznámit s aktuálním zněním těchto pravidel na stránkách provozovatele. Pokud uživatel pokračuje v používání služeb serverů po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami pravidel bez výhrad souhlasí.

VII . Dodržování právních norem

Uživatel je při využívání služeb na webstránce povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživatelích (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.

VIII. Zvláštní ustanovení týkající se placených služeb

1. Při placených službách poskytovaných provozovatelem na serverech se na závazkový vztah mezi provozovatelem a uživatelem použijí přiměřeně ustanovení těchto pravidel s výjimkou čl. IX. bod 3 věta druhá, čl. IX bod 4 a čl. X těchto pravidel. Při placených službách bude uživatel informován prostřednictvím doplňujících pravidel o používání služeb, aktivaci, formě úhrady za služby ao odpovědnosti za případně se vyskytující vady na službě. Postup při uplatnění práva z odpovědnosti za vady na poskytnuté placené službě upravuje reklamační řád, který je k dispozici uživatelům na internetových stránkách provozovatele jako součást doplňujících pravidel.

2. V případě, že dojde ze strany Uživatele placených služeb k porušení těchto pravidel, provozovatel je oprávněn tomuto Uživateli omezit používání takové placené služby. V případě takového omezení uživatel nemá nárok na poskytnutí jakékoli náhrady.

3. Při placených službách může být jejich poskytování zajišťovány i v součinnosti s třetí osobou. Jde o aktivace placených služeb, které zajišťuje třetí osoba.

4. Uživatel placené služby bude považován podle § 3, odst. (1) zákona o DPH č. 222/2004 CFU za osobu povinnou k dani pouze v případě, že poskytne provozovateli správně fakturační údaje do 5 dnů od aktivace služby na emailovou adresu: dietyahubnuti@gmail.com.

5. Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním dokladů za placené služby na uživatelovy mailový účet, o kterém seznámí Provozovatele prostredníctom emailu dietyahubnuti@gmail.com.

6. Uživatel placené služby v případě neposkytnutí údajů podle čl. XII, bod 4. není považován podle § 3, odst. (1) zákona o DPH č. 222/2004 CFU za osobu povinnou k dani. Provozovatel za placené služby nevypracuje uživateli podle § 71, odst. (1) fakturu .

IX. E-knihy

Toto je dohoda mezi koncovým uživatelům elektronického obsahu (dále jen “Uživatelem” ) a ZoneMedia, sro (dále jen “Poskytovatel”), která upravuje podmínky používání elektronických knih poskytovaných prostřednictvím služeb webstránky www.dietyahubnuti.cz ( dále jen ” Služba” ) . Prosím přečtěte si tuto licenční dohodu a podmínky používání , jakož i všechna ostatní pravidla a informace , které se k e – knihám poskytovaným prostřednictvím Služby vztahují ( včetně , ale ne jen , pravidla, podmínky a informace najdete na adrese www.dietyahubnuti.cz ) . Pokud nesouhlasíte s podmínkami této licenční dohody, žádáme Vás , abyste nepřistupovali k nákupu elektronických knih . Zakoupením elektronické knihy prostřednictvím Služby dáváte najevo svůj souhlas s touto Licenční dohodou a podmínkami používání.

Služba

Služba umožňuje Uživateli vyhledávat, zakupovat licence, stahovat, a zachovávat přístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, jakým jsou například elektronické knihy , publikace nebo jiný obsah digitální povahy ( dále jen “Elektronický obsah”).

Podporovaná zařízení a software

Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že v případě děl chráněných proti nelegálnímu kopírování šifrováním – označených formátem PDF (Adobe DRM) – může tato díla využívat pouze prostřednictvím zařízení a softwaru, uvedených v tomto seznamu. Poskytovatel neručí za doručitelnost a použitelnost Elektronického obsahu na zařízeních a softwarech, které nejsou uvedeny v seznamu podporovaných zařízení a softwaru. Uživatel si je vědom, že pro využívání takto chráněného Elektronického obsahu je nutné, aby si bezplatně zaregistroval osobní identifikační jméno, tzv. “Adobe ID” podle návodu uvedeného na stránce www.dietyahubnuti.cz.

Zpřístupnění Elektronického obsahu

Po uhrazení Poskytovatelem určených poplatků za zpřístupnění Elektronického obsahu, které si Uživatel vybral z nabídky Poskytovatele, Poskytovatel zpřístupní Elektronický obsah Uživateli. Zpřístupněním se rozumí technické umožnění stažení Elektronického obsahu přes internet jen a výlučně prostřednictvím podporovaných zařízení a softwaru. Uživatel si Elektronický obsah převezme po jeho zpřístupnění. Od momentu převzetí Elektronického obsahu Uživatelé hodnotí povinnosti Poskytovatele považují za naplněné.

Používání elektronického obsahu

Poskytovatel poskytuje Uživateli nevýhradní právo uchovávat si přiměřený počet permanentních kopii daného Elektronického obsahu, prohlížet, používat a zobrazovat Elektronický obsah neomezeně mnoho krát, výhradně pro své vlastní, osobní, nekomerční použití. Elektronický obsah bude považován za Poskytovatelem licencovaný Uživateli, pokud Poskytovatel nestanoví jinak.

Omezení

Pokud není specificky uvedeno jinak, Elektronický obsah je chráněn autorským zákonem. Uživatel nemůže prodávat, pronajímat, půjčovat, šířit, distribuovat, vysílat, sublicencovat nebo jiným způsobem přiřazovat práva k elektronickému obsahu nebo jakékoliv jeho části jakékoli třetí straně, nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví uvedené v Elektronickém obsahu. Uživatel nesmí obcházet , modifikovat, vyřadit či odstraňovat ochranu, která chrání Elektronický obsah. Nebude rovněž vybízet, napomáhat nebo autorizovat jinou osobu, aby tak činila.

Zákaz nelegálního používání a Výhrada práv

Uživatel nemůže používat Službu ani Elektronický obsah pro jakýkoliv protizákonný účel. Uživatel bere na vědomí, že využitím Služby a zaplacením za licenci k užití Elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Poskytovatele ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti Elektronického obsahu jsou licencovány, ne prodávány, a tato licence je nevýhradní .

Změny služby

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, pozastavit nebo zrušit Službu nebo její jednotlivé součásti. Poskytovatel nemá závazky vůči Uživateli v případě, že se rozhodne toto právo využít.

Ukončení

Práva Uživatele vyplývající z této Dohody jsou automaticky ukončeny bez upozornění, v případě, že Uživatel nedodrží kterékoliv z ustanovení této Dohody. V případě takového ukončení musí uživatel ukončit veškeré používání Služby nebo Elektronického obsahu a Poskytovatel může zamezit přístupu Uživatele ke Službě nebo jejím jednotlivým částem a / nebo k elektronickému obsahu bez nároku na vrácení poplatků Uživateli.

Oddělitelnost

Pokud některá ustanovení smlouvy nejsou zcela nebo zčásti platné nebo účinné, nebo později ztratí platnost a účinnost, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení .

Změny

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit dohodu na základě vlastního uvážení. Učiní tak zveřejněním revidovaných podmínek na stránce www.dietyahubnuti.cz. Využívání Služby a Elektronického obsahu Uživatelům následující po změně je považováno za souhlas Uživatele se změněným zněním Licenční dohody a podmínek používání.

Prohlášení o záruce

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že používá Službu a Elektronický obsah na vlastní riziko. Poskytovatel není zodpovědný za případnou škodu, která v souvislosti s používáním Služby nebo Elektronického obsahu Uživateli vznikne. Služba, Elektronický obsah, nebo jejich součásti, jsou poskytovány v aktuálním stavu, s případnými nedostatky a bez záruky. Veškeré poplatky uskutečněné v souvislosti se Službou jsou finální a Uživatel nemá nárok na jejich vrácení, pokud Poskytovatel nestanoví jinak.

Kontakty

Pro komunikaci ohledně této Dohody může Uživatel kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím kontaktního emailu dietyahubnuti@gmail.com